,ساختمان ,سازه ,ساخت ,بارهای ,تاثیر ,     آشنایی

1-     آشنایی با پارامترهای مکانیکی مصالح مصرفی در ساختمان

2-     آشنایی با پارامترهای هندسی اعضای سازه ای و تاثیر آنها در طراحی

3-     بارهای وارد بر ساختمان

4-     آشنایی با سیستمهای سازه ای و باربر

5-     اصول تحلیل و بررسی معینی و پایداری سازه ها

6-     توزیع بارها بین اجزا سازه ای و بدست آوردن نیروهای داخل مقاطع

7-     اثر بارهای متحرک و ترسیم خط تاثیر

8-     اتصالات مختلف در ساختمان و نقش اتصالات در رفتار ساختمان

9-     تاثیر روند شکل گیری سازه( مراحل ساخت) در توزیع نیروها بین اعضای ساختمان

10-  بارهای وارده بر ساختمان در حین ساخت و تامین نیازهای سازه در مقابل آنها

11-  نیروهای ایجاد شده در ساختمان در حین اجرا و اثر انتخاب روش مناسب ساخت در کاهش آنها

منبع اصلی مطلب : مهندسی و مدیریت ساخت ساری
برچسب ها :      ,ساختمان ,سازه ,ساخت ,بارهای ,تاثیر ,     آشنایی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : عناوین درس مکانیک ساختمان